ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ ПИСЬМА стр. 127

(9) Что может быть смелее этого прекраснейшего и длиннейшего отступления: νόσημα γάρ11*. [11* Болезнь ведь (Демосфен XIX, 259).] А это место, более краткое, но равное по смелости: τότε εγω μεν τω Πυθωνι θρασυνομένω και πολλω ρέοντι καθ’υμων 12*4, [12* Тогда я противопоставил обнаглевшему Пифону, мощно устремившемуся на вас (Демосфен XVIII, 136).] Того же порядка: όταν δε εκ πλεονεξίας και πονηρίας τις ώσπερ οΰτος ισχύση, η πρώτη πρόφασις και μικρον πταΐσμα άπαντα ανεχαίτισε και διέλυσε13*. [13* Когда кто-нибудь так, как этот человек, усилится путем стяжания и ни-зости, то достаточно первого предлога и легкого толчка, чтобы все разрушить и унич-тожить (Демосфен II, 9).]

Подобно этому: απεσχοινισμένος άπασι τοΐς εν τη πόλει δικαίοις14* [14* Отвергну-тый всеми справедливыми людьми в городе (Демосфен XXV, 28).] и там же: συ τον εις ταΰτα έλεον προδέδωκας, ’Αριστόγειτον, μαλλον, δ’ανήρη/ας όλως. μη δη, προς ους αυτος έχωσας λιμένας και προβόλων ενέπλησας, προς τούτους ορμίζου15*. [15* Сострадание здесь, Аристогитон, ты потерял, — нет, вовсе уничтожил. Не стремись же к гавани, ко-торую ты засыпал и завалил скалами (Демосфен XXV, 84).] Он же сказал: τούτω δ’ουδένα ορω των τόπων τούτων βάσιμον οντα, αλλα πάντα απόκρημνα, φαραγγας, βάραθρα16*. [16* Я не вижу здесь ни одного места, где бы он мог пройти. Внизу крутиз-ны, утесы и пропасти (Демосфен XXV, 76).] И опять δέδοικα μη δόξητέ τισι τον αει βουλόμενον ειναι πονηρον των εν τη πόλει ηαιδοτριβεΐν17*; [17* Боюсь, как бы кому-либо не показалось, что у вас человек, неизменно желающий быть негодяем, находится сре-ди учителей (Демосфен XXV, 7).] недостаточно этого: ουδε γαρ τους προγόνους υπολαμβάνω τα δικαστήρια τοΰτα υμΐν οικοδομησαι, ίνα τους τοιουτους εν αυτοΐς μοσχεύητε18*, [18* Я не представляю себе, чтобы предки построили вам эти суды для того, чтобы вы выводили там таких людей (Демосфен XXV, 48).] вдобавок: ει δε κάπηλός εστι πονηρίας και παλιγκά πηλος και μεταβολεύς19* [19* Если он продавец низо-сти, перепродавец и меняла (Демосфен XXV, 46).] и тысячу подобных же мест, не го-воря о том, что Эсхин называет θαύματα, ΰ не ρήματα20*. [20* «Чудища», а не «изрече-ния» (Эсхин, Против Ктесифонта 167).]

(10) Я неожиданно доказал положения противоположные; ты скажешь, что Де-мосфена и винят за такие приемы. Посмотри, однако, насколько больше тот, кого уп-рекают, чем тот, кто его упрекает, причем большим его сделали именно такие приемы: во всем прочем проявляется его сила, в них — его величавость. (11) Разве и сам Эсхин удерживался от того, за что он поносил Демосфена? χρη γαρ το αυτο φθέγγεσθαι τον ρήτορα και τον νόμον όταν δε ετεραν μεν φωνην αφιη ο νόμος, ετέραν δε ο ρήτωρ21*. [21* Оратор и закон должны говорить одно и то же. Когда же закон говорит одни слова, а оратор другие… (там же, 16).] В другом месте: έπειτα αναφαίνεται περι πάντων εν τω ψηφίσματι22*. [22* Затем все становится ясным в постановлении (там же, 101).]

Опять в другом: αλλ’ εγκαθήμενοι και ενεδρεύοντες εν τη ακροάσει εισελαύνετε αυτον εις τους παρανόμους λόγους23*. [23* Но укрепившись и утвердившись в слушании, загоняете его в противозаконные речи (там же, 206).] (12) Это ему до такой степени понравилось, что он повторяет: άλλ’ώσπερεν ταΐς ιπποδρομίαις εις τον τοΰ πραγμάτος αυτον δρόμον εισελαύνετε24*. [24* Но как… на конных ристаниях загоняете его на путь действия (Эсхин, Против Тимарха, 176).] Это место уже осторожнее и суше: συ δε ελκοποιεΐς…ή συλλαβόντες ως λ·ηστην των πραγμάτων δια της πολιτείας πλέοντα25* [25* Ты же наносишь рану… или вы, захватив как разбойника, плывущего в делах государства (Эсхин, Против Ктесифонта, 208, 253).] и прочее.

(13) Ожидаю, что кое-что в этом письме, например — «стонет руль» и «близок морским богам», ты сразишь такими же замечаниями, какими и места, о которых я пишу; я ведь понимаю, что, прося снисхождения за прежнее, я впал в те же ошибки, которые ты заклеймил. Что же! — срази, только теперь же назначь и день, когда мы могли бы лично переговорить и о том и об этом. Или ты сделаешь меня робким, или я тебя — смелым. Будь здоров.

Предыдущая Начало Следующая  
Оцените статью
Adblock
detector