ПОЛИБИЙ ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ стр. 320

βαλανάγρας. 36 (6) площадь … театра τη;ν τοΰ θεάτρου στεφάνην, aream theatrum ambientem Швейггейзера. О театре в Сардах Hamilton, Researches in Asia min, Pontus and Armenia. I, 147. 37 (7) надлежит … этому. В оригинале слишком сжато: και; δέον ε;’νεργω;˜ς τούτους παραφυλάξαι προ;ς το; μηνυθέν.

38 (19 1) Массилы Μασσύλοι, Массиляне Μασσυλεΐς. Одно ли это имя с массилиями или массайсилиями, или отличное от обоих, трудно решить. Ср. критич. прим. Гульча (III 33 15). К тому же месту прим. Швейггейзера.

39 (2) Орика, теп. Эрико, древняя колония эллинов на Ионическом море, в земле амантинов. О взятии города Филиппом и обратно римлянами Ливий говорит под 213 г. до Р. X. (540 г. от основания Рима): события этогопоследнего года, как и 212-го, излагаются в VIII книге.

ПРИМЕЧАНИЯ К ВОСЬМОЙ КНИГЕ

До открытия ватиканского палимпсеста, изданного впервые Маи в 1827 г. с VI книги и вторично Гейзе с самого начала Истории в 1846 г., восьмая книга открывалась § 3 нашей первой главы, т. е. общими соображениями автора по вопросу о том, в каких случаях вина за гибель в засаде или вследствие предательства может падать на самую жертву коварства. Так начинается VIII книга в изданиях Казобона, Швейггейзера, Эрнести. Швейггейзер в предварительных замечаниях о книге (vol. VI, р. 433) полемизирует с Рейске и Эрнести, по мнению которых настоящие рассуждения автора должны следовать за 17—23 главами этой книги, посвященными предательской выдаче Ахея Антиоху. После издания ватиканского палимпсеста, содержащего в себе между прочим отрывки Полибия из хрестоматии Константина Багрянородного, именновошедшиевнееобщие сужденияисторика (περι; γνωμω;˜ν), сделалось возможным прибавить несколько строк в начале VIII книги и отнести мораль автора к Семпронию Гракху. В соответствующей части палимпсеста оказались § 1 и 2 нашей книги, там же в конце листа находится и около двух строк § 3 (до слов оригинала ε;’; ´χειν κα), т. е. начало того самого отрывка, который раньше был восстановлен по ватиканскому списку Урбина (Urbinas 102). Таким образом соображения историка о жертвах козней оказались примыкающими непосредственно к рассказу о смерти Тибepия. В изданиях Беккера (1844) и Диндорфа (1866) начальные отрывки VIII книги следуют уже в том самом порядке, как и в издании Гулъча. Но дело в том, что составители хрестоматий не всегда в расположении извлекаемых из писателя отрывков держались порядка их в подлиннике. Отсюда вoзмoжнoсть догадок об ином соотношении отрывков у самого Полибия, чем то, которое засвидетельствовано рукописями; древнейшая из рукописей не восходит далее начала Χ в. по Р. X.

1 (1 1) питая … все. Речь идет о римском воине, который обыкновенно, как говорит Полибий раньше (VI 37 12—13), предпочитал верную смерть на поле брани позору и наказаниям, ожидавшим его впоследствии.

2 (2) Тиберий Семпроний Гракх, консул 541 г. Рима = 213 г. до Р. X. В следующем году в звании проконсула он находился в Лукании и должен был занять позицию под Беневентом, после того как консул Аппий Клавдий нанес жестокое поражение Ганнибалу. Liv. XXV 13—15; но проконсул был предательски выдан карфагенянам и убит в засаде. Рассказ Ливия о кончине Тиберия есть, очевидно, перевод Полибия. Liv. ibid. 15—16 major quam pro numero hominum editur pugna: jaculis maxime aperta corpora Romanorum, et cum undique ex altioribus locis in cavam vallem conjectus esset, transfiguntur. Gracchum jam nudatum praesidio vivum capere Poeni nituntur: celerum conspicatus Lucanum hospitem inter hostes, adeo infestus confertos invasit, ut parci ei sine multorum pernicie non posset.

3 (7) Пелопид ходил войною на фессалийского тирана Александра и принудил его возвратить свободу отдельным городам Фессалии (369 г. до Р. X.). Но жалобы фессалийцев на Александра возобновились, и Пелопид вместе с Исмением явился к нему послом без войска и был предательски взят в плен. Освободил его Эпаминонд. Plut. Pelopid. С. Nepot. Pelopid.

4 (2 3) противника, того, с которым вступаешь в какую-либо сделку. В подлиннике сказано кратко ο;‛ προγεγονω;ς βίος: «прежняя жизнь».

5 (3 4—7) у римлян… Сицилии. О вооружениях римлян на этот год Ливий говорит: duodeviginti legionibus bellum geri placuit: binas consules sibi sumere, binis Galliam Siciliamque ac Sardiniam obtineri, duabus Q. Fabium praetorem Apuliae, duabus volonum Ti. Gracchum circa Luceriam praeesse, singulas C. Terentio proconsuli ad Picenum et M. Valerio ad classem circa Brundisium relinqui, duas urbi praesidio esse; hie ut numerus legionum expleretur, sex novae legiones erant scribendae: eas primo quoque tempore consules scribere jussi et classem parare, ut cum eis navibus quae pro Calabriae litoribus in statione essent, centum quinquaginta longarum classis navium eo anno expleretur. Liv. XXIV 11. О событиях ближайшего времени ibid. XXIV 41—42. 44. XXV 3. Ливий не упоминает о войсках в Иберии, которые к 18 легионам прибавляли еще три. Всего на суше и на море было выставлено более 200 000 войска, четвертая часть способного к оружию населения Италии. На 214 г. выбраны консулами Кв. Фабий Максим и М. Клавдий Марцелл, главный герой ближайших событий. Полные имена упоминаемых Полибием начальников: Гней Корнелий Сципион и брат его Публий Корнелий Сципион, отец Сципиона старшего Африканского;

Предыдущая Начало Следующая  
Оцените статью
Adblock
detector